Julien Spianti Work on paper, paintings, videos
Madone à l'enfant #1 by Julien SpiantiMadone à l'enfant #6 by Julien Spiantimadone #3 by Julien SpiantiMadone à l'enfant #5 by Julien SpiantiMadone à l'enfant #4 by Julien SpiantiMadone à l'enfant #3 by Julien SpiantiMadone à l'enfant #2 by Julien SpiantiAnnunzziata by Julien Spianti